Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

1 ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cursor Engineering (hierna: “Cursor”) en een wederpartij/opdrachtgever (hierna: “Koper”) waarop Cursor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die Cursor voor de uitvoering van werkzaamheden aangaat met derden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bij een eventuele nieuwe overeenkomst wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

4. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.Onder de term “overeenkomst” zoals hierin gebruikt, wordt verstaan een schriftelijke overeenkomst voor de levering producten of diensten die wordt aangegaan tussen Cursor en Koper, of een inkooporder die door Koper wordt afgegeven en door Cursor wordt geaccepteerd; en onder “offerte” wordt verstaan een offerte, voorstel of aanbod aan Koper door Cursor.

2 OFFERTE EN PRIJZEN

1. De opgegeven prijzen zijn in Euro (€), exclusief btw, exclusief verzendkosten en andere heffingen van overheidswege en zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat de opdrachtgever ermee instemt.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Indien Cursor bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Cursor nadien gerechtigd tot verhoging van de prijs indien er sprake is van een prijsstijging als gevolg van een wijziging van de overeenkomst c.q. offerte en/of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Cursor rustende verplichting ingevolge de wet.

3 LEVERING

1. Annulering kan alleen plaatsvinden voordat Cursor met de uitvoering van de overeenkomst/offerte is begonnen.

2. De Koper is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de overeenkomst.

3. Cursor behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren.

4. De door Cursor opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering. Cursor is niet aansprakelijk voor een te late levering, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de Koper, voor zover Cursor alle commercieel redelijke inspanningen heeft verricht om deze leverdata te halen. In geval van vertraging van de levering zal Cursor alle commercieel redelijke inspanningen doen om producten alsnog te leveren binnen een termijn die redelijk is gelet op de oorzaak van de vertraging, bij gebreke waarvan.

5. Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de Koper binnen 7 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te maken bij Cursor. Bij gebreke hiervan behoudt Cursor het recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de Koper de levering heeft goedgekeurd.

6. De Koper is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.

7. Indienniet nader overeengekomen, levert Cursor onder Incoterms EXW (Ex Works).

4 BETALING

1. Door Koper verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Cursor behoudt zich het recht voor bestellingen te annuleren wanneer de wederpartij verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen.

3. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Cursor verschuldigde.

4. Cursor is gerechtigd om administratieve kosten in rekening te brengen voor administratieve handelingen die plaatsvinden op verzoek van de klant.

5. Indien Koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buiten-gerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Cursor echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aan-merking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.

5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Producten blijven eigendom van Cursor, totdat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan.

6 GARANTIE

1. Voor producten die door Cursor zijn verkocht, garandeert Cursor dat de producten gedurende één (1) jaar na levering aan Koper vrij zijn van gebreken. Indien in het twee jaar na levering aanspraak wordt gemaakt op garantie, zal een coulanceregeling van toepassing zijn.

2. Om aanspraak te maken op garantie, zal Koper Cursor onmiddellijk en voor het einde van de garantieperiode informeren over vermeende defecte producten. In het geval dat Cursor constateert dat een garantieclaim geldig is, zal Cursor binnen een redelijke termijn en naar eigen goeddunken defecte producten ofwel repareren, of een vervangend product aanbieden.

3. Reparaties, vervanging of herstel verlengen of vernieuwen de oorspronkelijke garantieperiode niet.

4. Garantie vindt plaats o.b.v. “carry-in”: Koper zal de kosten dragen die gemaakt moeten worden om Cursor toegang te geven tot de producten om herstelwerkzaamheden onder garantie te kunnen uitvoeren; in de praktijk betekent dit verzending van het product naar Cursor.

5. Cursor is niet aansprakelijk voor normale slijtage van de producten en het testen van de producten onder extreme omstandigheden.

6. De in dit artikel bepaalde garantie geldt niet voor schade of niet-nakoming als gevolg van overmacht of van misbruik, onjuist gebruik, abnormaal gebruik, (gedeeltelijke) demontage, onjuiste stroomvoorziening, blootstelling aan corrosieve omgevingen, nalatigheid, gebruik of installatie in strijd met voorgeschreven instructies.

7 OVERMACHT

1. Cursor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8 GEBRUIK PRODUCTEN

1. De Koper c.q. gebruiker van het geleverde product draagt zorg dat de aanbevelingen, aanwijzigen en voorwaarden voor gebruik uit de handleidingen van geleverde producten worden nageleefd.

2. Indien Koper/gebruiker het geleverde product in gebruik neemt, draagt deze zorg dat dit product uitsluitend wordt gebruikt in een geschikte omgeving en dat de gebruiker op de hoogte is van de mogelijkheden en beperkingen van het product.

3. Koper/gebruiker zal Producten en bijbehorende software alleen gebruiken voor het beoogde doel en in overeenstemming met alle instructies in de handleidingen.

4. Wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur of software van Cursor worden eigendom van Cursor, zelfs indien deze wijzigingen door of voor Koper zijn uitgevoerd.

9 AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor schade uit of in verband met het gebruik van onze producten is Cursor niet aansprakelijk, hoe dan ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld.

2. Cursor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade.

3. Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

4. Indien Cursor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cursor beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Cursor is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10 PERSOONSGEGEVENS

1. Cursor dient voor de levering van haar zaken en de uitoefening van haar werkzaamheden te beschikken over persoonsgegevens. Alle door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door Cursor uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeen-komsten of offertes. Voor details verwijzen wij naar onze privacyverklaring (AVG) op onze website.